Voor het sluiten van verzekeringen is het (vaak) noodzakelijk dat wij persoonsgegevens verwerken. Wij hechten veel waarde aan de bescherming hiervan. Wij doen er daarom ook alles aan om de privacy van de persoonsgegevens van onze relaties te waarborgen.

Techniek Nederland Verzekeringen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit brengt in ieder geval met zich mee dat wij:

  • persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze Privacy Policy;
  • de verwerking van persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uitdrukkelijke toestemming van onze relaties als wij deze nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen, zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van de rechten omtrent persoonsgegevens, onze relaties hierop willen wijzen en deze respecteren.

U heeft het recht om:

Wilt u gebruikmaken van één van deze rechten? Download dan het desbetreffende formulier en mail deze naar verzekeringen@technieknederland.nl.